Հիմնական նյութ
Այժմ.0:00Ընդհանուր տևողությունը.4:46

Քառակուսային հավասարման վերլուծությունը արտադրիչների. ընդհանուր բաժանարար և խմբավորում

Բազմանդամների վերլուծումն արտադրիչների: Քառակուսային տեսք