Հիմնական նյութ
Քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկը պարաբոլ է, որն ունի «u» տեսքի կորություն: Այս տեսությունում ամփոփում ենք քառակուսային ֆունկցիաների գծագրումը:.