Հիմնական նյութ
Սովորիր լուծել x^2=36-ի կամ (x-2)^2=49-ի նման քառակուսային հավասարումներ:.

Քառակուսային հավասարման լուծումը` քառակուսի արմատ հաշվելով