Հիմնական նյութ

Բարդ հավասարումներ և ֆունկցիաներ

Այս բաժնի մասին

Լուծիր բարդ հավասարումներ՝ գրաֆիկորեն ներկայացնելու միջոցով։ Մեկնաբանիր ֆունկցիայի հատկությունները (համաչափություն, վարք և պարբերականություն և այլն)՝ ըստ համատեքստի, և համեմատիր տարբեր ֆունկցիաների հատկանիշները։