If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կեղծ միավորի աստիճանները

Սովորիր պարզեցնել i երևակայական միավորի աստիճանները։ Օրինակ՝ պարզեցրու i²⁷-ը որպես -i։
Մենք գիտենք, որ i=1 և i2=1։
Իսկ ի՞նչ կարող ենք ասել i3-ի, i4-ի կամ i-ի այլ ամբողջ աստիճանի մասին։

i3 և i4 հաշվումը

Աստիճանի հատկությունները կարող են օգնել մեզ այստեղ։ Երբ հաշվում ենք i-ի աստիճանները, մենք կարող ենք կիրառել աստիճանի հատկությունները, որոնք, ինչպես գիտենք, ճիշտ են իրական թվերի բազմությունում, երբ աստիճանացույցերն ամբողջ թվեր են։
Սա իմանալով, հաշվենք i3 և i4։
Մենք գիտենք, որ i3=i2i, բայց քանի որ i2=1, ստանում ենք.
i3=i2i=(1)i=i
Նման ձևով, i4=i2i2։ Դարձյալ օգտվելով այն փաստից, որ i2=1, կունենանք.
i4=i2i2=(1)(1)=1

i-ի այլ աստիճաններ

Շարունակելով, եկեք գտնենք i-ի հաջորդ 4 աստիճանները՝ կիրառելով նմանատիպ մեթոդներ։
i5=i4iԱստիճանի հատկությունները=1iՔանի որ i4=1=ii6=i4i2Աստիճանի հատկությունները=1(1)Քանի որ i4=1 և i2=1=1i7=i4i3Աստիճանի հատկությունները=1(i)Քանի որ i4=1 և i3=i=ii8=i4i4Աստիճանի հատկությունները=11Քանի որ i4=1=1
Արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակում։
i1i2i3i4i5i6i7i8
i1i1i1i1

Օրինաչափություն

Աղյուսակից երևում է, որ i-ի աստիճանների միջև առկա է օրինաչափություն. i, 1, i և 1։
Կիրառելով այս օրինաչափությունը, կարո՞ղ ենք գտնել i20-ը։ Եկեք փորձենք։
Ստորև նշված են առաջին 20 հաջորդական անդամները։
i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1, i, 1
Ըստ տրամաբանության, i20-ը պետք է հավասար լինի 1-ի։ Տեսնենք կարո՞ղ ենք պնդել սա՝ կիրառելով աստիճաններ։ Հիշիր, մենք կարող ենք այստեղ կիրառել աստիճանի հատկությունները ճիշտ այնպես ինչպես արել ենք իրական թվերի հետ։
i20=(i4)5Աստիճանի հատկությունները=(1)5i4=1=1Պարզեցնել
Երկու դեպքում էլ տեսնում ենք, որ i20=1։

i-ի մեծ աստիճաններ

Ենթադրենք այժմ ուզում ենք գտնել i138-ը։ Մենք կարող ենք շարունակել օրինաչափությունը i, 1, i, 1,... մինչև 138-երորդ անդամը, բայց դա շատ ժամանակ կխլի։
Նկատիր, որ i4=1, i8=1, i12=1, և այլն։ Այլ կերպ ասած, i-ն բարձրացրած 4-ին բազմապատիկ աստիճան հավասար է 1։
Մենք կարող ենք կիրառել աստիճանի հատկությունները՝ i138-ը պարզեցնելու համար։

Օրինակ

Պարզեցրու. i138։

Լուծում

1384-ի բազմապատիկ չէ, բայց 1364-ի բազմապատիկ է։ Օգտվենք սրանից, որպեսզի պարզեցնենք i138-ը։
i138=i136i2Աստիճանի հատկությունները=(i434)i2136=434=(i4)34i2Աստիճանի հատկությունները=(1)34i2i4=1=1(1)i2=1=1
Ուրեմն i138=1։
Կարող է ձեզ մոտ հարց առաջանալ, թե ինչու՞ մենք որոշեցինք i138-ը գրել i136i2 տեսքով։
Եթե տրված աստիճանացույցը 4-ի աստիճան չէ, ապա գտնում ենք 4-ին բազմապատիկ ամենամոտ աստիճանացույցը, որը թույլ է տալիս իջեցնել աստիճանացույցը մինչև i, i2, կամ i3 և օգտվում ենք նրանից, որ i4=1։
Այդ թիվը հեշտ է գտնել՝ տրված աստիճանացույցը բաժանելով 4-ի։ Դա քանորդն է (առանց մնացորդի)՝ բազմապատկած 4-ով։

Առաջադրանքներ վարժվելու համար

Խնդիր 1

Պարզեցնել. i227։

Խնդիր 2

Պարզեցնել. i2016։

Խնդիր 3

Պարզեցնել. i537։

Խնդիր-մարտահրավեր

Տրվածներից ո՞րն է համարժեք i1-ին։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: