If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժանիր հատվածը տրված հարաբերությամբ

Խնդիր

A-ն, B-ն ու C-ն համագիծ են, և B-ն գտնվում է A-ի ու C-ի միջև։ A, B-ի ու B, C-ի հարաբերությունը 1, colon, 4 է։
Գտիր C-ի կոորդինատները, եթե Aleft parenthesis, 9, comma, 9, right parenthesis կետում է, իսկ B-ն՝ left parenthesis, 8, comma, 6, right parenthesis կետում։
C, equals, left parenthesis
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
comma
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
right parenthesis
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։